PRIVACY STATEMENT STYLING ID

Inleiding

Styling ID neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@styling-id.nl.

Wie is Styling ID?

Styling ID is de eenmanszaak Styling ID, kantoorhoudende te (2134 VX) Hoofddorp aan Westerschelde 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64937526.

Styling ID is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Styling ID de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Styling ID jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Styling ID persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Styling ID voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Styling ID worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Gegevens:
Doeleinde:
Gegevens:
Verlenen van de dienst zelf
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de
dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Bewaartermijn:
Grondslag:
Bewaartermijn:
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:
Doeleinde:
Gegevens:
Facturatie
NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de
dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:
Bewaartermijn:
Grondslag:
Bewaartermijn:
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing
Doeleinde:
Gegevens:
Marketing
Doeleinde:
Gegevens:
Direct marketing
Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:
Doeleinde:
Gegevens:
Affiliate marketing
Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:
Gegevens:
Doeleinde:
Gegevens:
Nieuwsbrief
Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Styling ID heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Styling ID over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Styling ID. Je kunt verzoeken dat Styling ID je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Styling ID te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Styling ID of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Styling ID te verkrijgen. Styling ID zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Styling ID je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Styling ID

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@styling-id.nl. Styling ID zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Styling ID een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Styling ID je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Styling ID

Het kan zijn dat Styling ID verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Styling ID je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@styling-id.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Styling ID jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@styling-id.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

VOLG ONS OP